Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Política de Gestió de la Qualitat

L’Empresa Municipal de Transports de València (EMT, mitjà propi de l’Ajuntament de València), que es dedica de forma principal a la prestació del servici urbà de transport de viatgeres i viatgers, així com als servicis derivats de l’anterior, en relació amb el manteniment, reparació i aparcament de la flota als depòsits Sud i Nord de l’empresa, té com a missió principal i raó de ser oferir qualitat de servici.

Amb este compromís, la Direcció de l’empresa ha implantat un Sistema de Gestió Integral que arreplega totes les certificacions de qualitat, com la norma de Qualitat de Servici UNE-EN 13816 i la Norma de Gestió de Qualitat UNE-EN ISO 9001:2015. La implantació d’este nou sistema facilita la millora contínua com a element clau per a aconseguir l’excel·lència de la seua gestió, orientada a la satisfacció de les necessitats i les expectatives de les parts interessades.

Per a això, l’empresa es fonamenta en els principis següents:

-Fomentar que tot el personal de l’EMT siga conscient de la labor que es desenvolupa com a gestora del servici de transport públic municipal. Un servici que facilita la mobilitat de les persones i que té com a objectiu prioritari satisfer les seues expectatives i necessitats.

-Implicar i motivar totes les persones de l’EMT perquè participen en la consecució del nou Sistema de Gestió Integral, a través de la comunicació i el desenvolupament de les seues capacitats en un entorn sostenible.

-Ser flexible i proactiu en l’adaptació i adequació als canvis, tenint en compte el context de l’organització, com l’aplicació de noves tecnologies que faciliten la comunicació i la utilització d’un servici fiable i segur dels desplaçaments, tenint en consideració nous modes de transport i plans de mobilitat que es puguen incorporar a la ciutat i el seu entorn municipal.

I es compromet a:

-Complir i mantindre la legislació vigent, així com altres requisits d’aplicació pròpia que subscriga l’empresa i que afecten tant la seua activitat,  la seua ubicació geogràfica, com  les seues empleades i empleats.

-Ser eficients en la millora i en el desenvolupament dels seus processos, amb l’objecte de dur-los a terme de la manera més adequada possible, reduint els riscos i implantant les oportunitats corresponents.

-Comunicar i difondre la política de gestió entre les parts interessades.

-Promoure les accions de conscienciació dirigides al personal de l’empresa per al millor desenvolupament del seu treball.

Esta política ens servix de marc i d’impuls per a definir els objectius de millora contínua per a la consecució de l’estratègia empresarial i l’aplicació del Sistema de Gestió Integrat de Qualitat en cada una de les àrees de l’empresa.

 

València, 28 de febrer de 2019

Josep-Enric García Alemany

Director gerent